Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak założyć koło naukowe?

Założenie koła naukowego

Aby koło powstało konieczne jest zebranie co najmniej 5 studentów chętnych do pracy oraz zorganizowanie spotkania założycielskiego, na którym koło zostanie formalnie powołane do życia. Na spotkaniu należy podjąć uchwały o: powstaniu koła, przyjęciu statutu oraz wyborze organów koła.

Po spotkaniu wybrany organ reprezentujący koło (np. prezes/przewodniczący/zarząd) ma obowiązek poinformować niezwłocznie Prorektora UJ ds. dydaktyki o jego powstaniu. Powiadomienie takie powinno zawierać co najmniej: 

  • nazwę koła, 
  • cel i zakres działalności, 
  • informację o zasięgu działania 
  • informacje o organie wybranym do reprezentacji, 
  • informacje o wybranym opiekunie koła

Do pisma należy załączyć: 

  • listę członków założycieli koła
  • protokół ze spotkania założycielskiego i załączniki do niego

Powiadomienie wraz z podpisanymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biuro Prorektora UJ ds. dydaktyki

Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

z dopiskiem „koła naukowe”

 

albo

tak zaadresowane złożyć na Dzienniku Podawczym UJ albo w sekretariacie Strefy Studenckiej UJ.

 

Koło naukowe wpisywane jest do Uczelnianych ewidencji/rejestrów i może korzystać z wynikających z tego przywilejów dopiero po dostarczeniu wspomnianych informacji i dokumentów oraz zapoznaniu się z nimi Pana Rektora. 

Treść powiadomienia i załączonych do niego dokumentów, w szczególności treść statutu podlega następnie ocenie Rektora w szczególności pod względem ich legalności. 

Istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania wsparcia w przygotowaniu statutu koła naukowego (przed jego uchwaleniem) i innych dokumentów, gdyby sprawiały trudność.

Koła naukowe podobnie jak inne organizacje studenckie i stowarzyszenia mają obowiązek bezpośredniego informowania Rektora o podejmowanych przez siebie aktach w szczególności dotyczących zmian statutu, wyborów organów i innych doniosłych kwestii.

Nadzór nad kołami naukowymi sprawuje bezpośrednio Prorektor UJ ds. dydaktyki, korzystając przy tym z pomocy pracowników swojego biura. Wszelkiego wsparcia i informacji w wyżej wymienionych sprawach udziela Pan Dawid Kolenda, koordynator ds. systemu wsparcia studentów, dawid.kolenda@uj.edu.pl, tel. 12 663 1050.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dostępne są w pliku poniżej.

Rejestracja w Radzie Kół Naukowych

Aby koło naukowe uzyskało pełnię praw przysługujących kołom naukowym zrzeszonym w Radzie Kół Naukowych UJ, należy złożyć do Przewodniczącego RKN UJ podanie o nadanie numeru identyfikacyjnego koła. Do podania załącza się:

  • potwierdzenie rejestracji koła naukowego przez biuro Prorektora UJ ds. dydaktyki,
  • statut koła naukowego
  • wypełnioną ankietę koła
Pliki do pobrania
docx
Szczegółowa instrukcja (wraz z ułatwieniami ze względu na pandemię COVID-19)