Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania

Maksymalna objętość tekstu to 25 tysięcy znaków ze spacjami. Nie ma natomiast dolnego limitu, przyjmujemy również krótsze formy, które niosą odpowiednią wartość naukową. Przyjmujemy teksty w formatach .docx i .doc. – typowych dla programu Word. 

Tekst powinien zostać sformatowany według wymagań określonych w Zasadach publikacji artykułów

 • szerokość wszystkich marginesów – 2,5 cm;
 • krój pisma – Times New Roman; 
 • stopień pism tekstu głównego – 12 pkt, interlinia – 1,5; 
 • stopień pisma przypisów oraz tekstu pod ilustracjami – 10 pkt, interlinia – pojedyncza; 
 • justowanie całości tekstu. 

Studenckie Zeszyty Naukowe UJ wydawane są jako półrocznik. Nabór tekstów do Czasopisma ogłaszany jest przez Redaktora Naczelnego i trwa przez ściśle określony czas. Aktualny okres przyjmowania tekstów do publikacji dostępny jest w zakładce Nabór artykułów.

Proces wydawniczy: 

 • Nabór tekstów – zgłaszanie ich do Redakcji; 
 • Wstępna ocena – ocena merytoryczna i forma dokonywana przez Członków Sekcji Naukowej; 
 • Recenzja – ocena merytoryczna tekstu dokonywana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest dany artykuł;
 • Korekta – korekta tekstu pod względem edytorskim, językowym oraz stylistycznym;
 • Publikacja.

Potrzebne załączniki: 

 • tekst zgłaszany do Czasopisma; 
 • skan podpisanego oświadczenia o udzieleniu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do tekstu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 • skany podpisanych przez każdego ze współautorów oświadczeń o procentowym wkładzie i autorstwie poszczególnych tez, twierdzeń i koncepcji (w przypadku współautorstwa).

ORCID jest międzynarodowym systemem stworzonym do jednoznacznego identyfikowania autorów publikacji naukowych i akademickich za pomocą przyznanego im darmowego i unikalnego kodu. Aby uzyskać własny kod, należy zarejestrować się na stronie internetowej ORCID

Czasopismo ma charakter multidyscyplinarny. W jego ramach publikuje się artykuły naukowe o nieograniczonym zakresie tematycznym. 

Bibliografię załącznikową należy umieścić na końcu tekstu i poszczególne pozycje ułożyć w kolejności alfabetycznej według nazwisk. Powinno się w niej stosować konwencję przecinkową, a każdy opis bibliograficzny kończyć kropką.

Najprostszy, zgodny z zasadami, wzór opisu bibliograficznego wygląda następująco: 

Autor (nazwisko i inicjał imienia), Tytuł, Miejsce i data wydania. 

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. w pliku ze wskazówkami edytorskimi dostępnymi w zakładce z informacjami dla autorów.

Wszelkie zapisy równań matematycznych, fizycznych oraz wzorów, których niesposób umieścić w tekście należy przesłać w formacie PDF. Powinny być one nazwane w czytelny sposób. W tekście głównym należy jasno oznaczyć w nawiasie kwadratowym oraz komentarzem w [Trybie recenzji] MS Word, w którym miejscu powinien znaleźć się dany plik z równaniem lub wzorem. 

Tak, jednak ważne przy tym jest to, że wszystkie elementy graficzne (zdjęcia, ilustracje, wykresy, tabele itp.) powinny zostać wysłane jako załączniki w formacie PDF. Jeżeli mają znaleźć się w konkretnym miejscu w tekście, należy to oznaczyć komentarzem w [Trybie recenzji] MS Word, a także informacją w nawiasie kwadratowym. Ponadto należy podać źródło opracowania elementów graficznych. 

[Tryb śledzenia zmian] / [Tryb recenzji] pozwala na zobaczenie zmian dokonanych przez inną osobę w dokumencie. Dopisane fragmenty zostają zaznaczone na kolorowo, natomiast usunięte zostają przekreślone. Włącza się go w karcie [Recenzja] > [Śledź zmiany]. 

Odstępy między akapitami należy ustawić za pomocą [Narzędzia główne]/[Akapit]. Również za pomocą tej opcji można wyznaczyć wcięcia akapitowe. Nie powinno się natomiast ustawiać wcięć za pomocą tabulatora ani używać tzw. miękkiego entera ([Shift] + [Enter]). 

Nie, na ten moment przyjmujemy jedynie teksty w języku polskim. 

Nie, publikacja w Studenckich Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nieodpłatna, a autorom nie przysługuje wynagrodzenie. 

Po dokonaniu korekty przez jednego z Edytorów tekst każdorazowo zostanie przesłany do autora z ogólnymi uwagami zawartymi w mailu oraz szczegółowymi  w pliku Word (komentarze i zmiany widoczne w [Trybie śledzenia zmian]/[Trybie Recenzji]). Wszelkie zmiany, uwagi będą konsultowane z autorem. Redakcja ponadto zastrzega sobie prawo do skrócenia tytułów i śródtytułów, gdy uzna to za stosowne. 

Teksty zgłoszone do Redakcji nie mogą być tekstami wcześniej opublikowanymi. 

DOI, czyli Digital Object Identifier, jest cyfrowym identyfikatorem przypisywanym na stałe do danego obiektu własności intelektualnej, np.: artykułu, książki czy numeru czasopisma. Przykładowy numer DOI wygląda następująco: 10.1000.10/123456. 

Przed ukośnikiem występuje przedrostek, w którym pierwsza “10” informuje, że jest to właśnie identyfikator DOI - każdy z nich zaczyna się tak samo. Numeru DOI można szukać wewnątrz danej cyfrowej wersji publikacji naukowej lub na stronie, która ją u siebie zamieszcza. 

Aby sprawdzić liczbę znaków danego tekstu, należy wejść w statystykę wyrazów na pasku stanu. 

Niekoniecznie! ​Przyjmujemy również teksty studentów z innych uczelni. 

Zarówno na pierwszą, jak i drugą korektę autorską przeznaczono tydzień. Niedotrzymanie przez autora tego terminu jest równoznaczne z akceptacją przesłanej wersji tekstu. W pewnych przypadkach Redakcja może z tego powodu odrzucić tekst. 

Tak, każdy zgłaszający tekst powinien załączyć do zgłoszenia podpisane oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do tekstu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Tak, jeśli teksty są współtworzone zgłoszenie powinno był złożone przez jednego ze współautorów. Jednak wymaga się, aby w załączniku pojawiły się skany oświadczeń o procentowym wkładzie i autorstwie danych tez, twierdzeń czy koncepcji podpisane przez każdego współautora. Wyszczególnienia autorstwa poszczególnych tez, twierdzeń oraz koncepcji wymaga się jedynie w przypadku, jeśli są one własne i nowatorskie. 

Tak, każdy przesłany do Redakcji tekst powinien zawierać streszczenie w języku polskim, którego maksymalna długość wynosi 1200 znaków ze spacjami (nie są one zaliczane do objętości właściwego tekstu). Ponadto należy podać 1-5 słów kluczowych w języku polskim. Powinny zostać umieszczone, wraz ze streszczeniem, po tytule a przed tekstem głównym.